Grenzgang 2019

Vor­stand, Amts­trä­ger und Geschich­te

1. Füh­rer: Ste­phan Brun­ner
2. Füh­rer: Kars­ten Hengst
3. Füh­rer: Alex­an­der Gill­mann
4. Füh­rer: Mar­kus Wil­ke
5. Füh­rer: Mar­kus Ger­hardt
6. Füh­rer: Dirk Arnold
Rei­ter: Mat­thi­as Schnei­der
Komi­tee: Andre­as Wil­le, Frank Stäh­ler
Rech­ner: Hol­ger Cyriax, Jens-Uwe Cra­mer, Hans Buß­mann
Schrift­füh­rer: Ste­fan Vom­hof, Tors­ten Schnei­der, Axel Schee­rer
Kas­sen­prü­fer: Mar­tin Scharf, Jochen Achen­bach, Vol­ker Plew­ka, Dani­el Brun­ner
Grenz­be­auf­trag­te: Mat­thi­as Peu­ckert, Mar­tin Zim­mer­mann
Fah­nen­trä­ger: Axel Schee­rer, Mat­thi­as Plew­ka, Andre­as Glink, Andre­as Plack, Tors­ten Cyriax, Jor­is Pfah­ler, Björn Gil­lat, Tho­mas Jel­len, Dani­el Beil­born
Fass­meis­ter: Heinz Die­ter Maaß, Kars­ten Vehrs, Jens Kun­k­ler, Ivo Plohn­ke
Hüt­ten­wart: Uwe Len­de­ckel, Jens Schrö­ter
Brat­meis­ter: Ingo Moses, Hagen Stren­ger, Jens Schrö­ter, Uwe Len­de­ckel
Damen­füh­rer: Andre­as Bartsch, Klaus Acker­mann, Chris­ti­an Gra­dic
Stää­schlää­fer: Peter Lie­be­trau
Krück­stock­be­auf­trag­ter: Gerald Zwi­ckel

Zu Ehren­bür­gern wur­den ernannt:

* Heinz Lie­be­trau (4. Füh­rer 1977, 1. Füh­rer 1984)
* Her­mann Bin­zer (Rei­ter 1984, 1991, 1998 und 2005)
* Horst Kümpf­el (Fah­nen­trä­ger 1970, Stää­schlää­fer 1984, Hüt­ten­wart 1991 und 1998)
* Wal­ter Rei­bert (Rei­ter 1970 und 1977)

Stamm­lo­kal war das Schüt­zen­haus.

Eine Aus­wahl von Fotos aus den Ver­samm­lun­gen und Ver­an­stal­tun­gen: