Grenzgang 2012

Vor­stand, Amts­trä­ger, Geschich­te und Fotos

1. Füh­rer: Andre­as Wil­le
2. Füh­rer: Mat­thi­as Peu­ckert
3. Füh­rer: Jens Kun­k­ler
4. Füh­rer: Kars­ten Hengst
5. Füh­rer: Alex­an­der Gill­mann
6. Füh­rer: Heinz Die­ter Maaß
Rei­ter: Mat­thi­as Schnei­der
Rech­ner: Ivo Plohn­ke, Jörg-Uwe Schmidt, Peter Walt­her
Schrift­füh­rer: Her­mann Moser, Ste­fan Vom­hof, Heinz-Gerd Imberg
Kas­sen­prü­fer: Ste­phan Brun­ner, Hart­mut Hen­kel, Micha­el Kümpf­el, Vol­ker Plew­ka, Axel Schee­rer
Fah­nen­trä­ger: Jochen Achen­bach, Ste­phan Brun­ner, Swen Jung, Chris­ti­an Blö­cher, Björn Hohn, Dirk Plew­ka, Dirk Baken­hus, Hol­ger Cyriax, Uwe Sie­mon
Fass­meis­ter: Mar­kus Ger­hardt, Uwe Len­de­ckel, Fred Lie­be­trau, Rüdi­ger Schapner, Kars­ten Vehrs
Brat­meis­ter: Arno Dal­wigk, Swen Jung, Dirk Plew­ka, Hagen Stren­ger
Grenz­stein­be­auf­trag­te: Andre­as Ben­ner, Chris­toph Boos, Micha­el Rei­chel, Andre­as Wil­le
Damen­füh­rer: Jens Mohr­herr, Mat­thi­as Rei­chard, Gerald Zwi­ckel
Hüt­ten­war­te: Uwe Len­de­ckel, Arno Dal­wigk
Stää­schlää­fer: Peter Bol­dyreff
Krück­stock­be­auf­trag­ter: Hart­mut Hen­kel
Medi­en­be­auf­trag­ter: Eck­hard Hen­kel

Die­ter Bas­ti­an (3. Füh­rer 1984) und Her­mann Roth (2. Füh­rer 1977) wur­den zu Ehren­bür­gern der Män­ner­ge­sell­schaft Hasen­lauf ernannt.

Stamm­lo­kal war die Schloss­ter­ras­se mit Wirt Dirk Wetz­lar, der auch Wirt auf den Früh­stücks­plät­zen war.

Eine Aus­wahl von Fotos aus den Ver­samm­lun­gen und Ver­an­stal­tun­gen: